SMP GT3 - Sebring

27/04/2017 - 20:56
IRG Administration
EMPEROR
Administrator
Posts: 488
Registration: 09/03/2013 - 17:27


Proszę przeczytać regulamin ligi oraz wszystkie ogłoszenia administracyjne. Tam jest wszystko co wam potrzebne. Ale oto kilka najważniejszych rzeczy o których należy pamiętać aby nie popsuć wyścigu sobie, a przede wszystkim innym:
Nie zapomnieć odpalić IRG Toola przed wejściem na serwer - bo zostaniemy wyrzuceni z serwera. Uruchomiona również wtyczka DAQ. Obowiązuje wysłanie telemetrii po preQ, kwalifikacjach i wyścigu
W kwalifikacjach nie blokujemy tych na szybkim kółku. Jeśli popsuliśmy swoje okrążenie - też nie blokujmy innych.
Na starcie na prostej S/M nie zmieniamy linii jazdy bez upewnienia się, że mamy miejsce - to była główna przyczyna karamboli na full i mini races jeszcze przed dotarciem do T1
Pamiętamy o zasadzie 2W. Zostawiamy miejsce jeśli rywal zrównał swoją przednią oś z naszą tylną.
Tylko jeden raz możemy zmienić tor jazdy broniąc wewnętrzną. Przed następnym zakrętem możemy zjechać w kierunku zewnętrznej, ale zostawiamy rywalowi już miejsce na dohamowanie.
Powrót na tor z pobocza tylko gdy jesteśmy 100% pewni, że nikt nie nadjeżdża i nigdy prostopadle do toru - najlepiej ustawić się równolegle na poboczu i wtedy bezpiecznie wjechać na tor kontrolując co jest w lusterkach.
Jeśli wyspinujemy i zatrzymamy się na środku toru, blokujemy hamulce i nie pozwalamy autu się toczyć - NIGDY nie ruszamy dopóki tor nie będzie całkowicie pusty. Zawodnika, który jest unieruchomiony - łatwo ominąć nawet na środku toru. Zawodnik, który się porusza lub toczy jest nieprzewidywalnym "celem".
Pamiętamy, że paliwo się blokuje już po Q1. Parc Ferme jest dla wszystkich. Zmieniać można jedynie balans hamulców, opony i strategię pitstopów. Deszcz nie anuluje parc ferme. W pitstopie nie można regulować skrzydła.
Pamiętamy, że w tym wyścigu musimy użyć obu mieszanek opon SOFT i HARD. Karą za nie użycie obu mieszanek jest DQ (chyba że spadnie deszcz)
Pamiętamy o limitach wyjazdów - do 10 wyjazdów - nie karamy, 11 sztuk oznacza karę 22 sekund, 18 wyjazdów oznacza karę 36 sekund, 19 wyjazdów oznacza DQ
Podczas zawodów wszystkich zawodników obowiązują następujące zasady odnośnie limitów toru:
- W pierwszym (poza wyjściem) i ostatnim zakręcie nie obowiązują białe linie
- Wyjście z przedostatniego zakrętu można poszerzyć, można korzystać z całego krawężnika
- Zabronione jest najeżdżanie/przekraczanie linii oddzielającej pit od toru. Najazd na linię traktowany będzie jak wyjazd poza tor, a zawodnicy opuszczający pit muszą to uczynić po wyznaczonej alejce


************************************************


First of all, you should read the rules and all administration annoucements. There is everything you need. But here are some important things to keep in mind not to spoil your own race or another driver's one:
Do not forget to run IRG tool before entering the server , in other case you will be kicked from the server.
DAQ plugin should also be runnig. Telemetry data are obligatory after pre-qualification, qualification and race.
In qualifying outlap do not disturb another drivers on their fast lap. If you have spoiled your lap - do not retard others drivers as well.
At the start on start/finish straight do not change your driving line without making sure that there is a place for your car - it was the main cause of crashes on full and mini races.
Remember the main 2-wide principle. Leave the space if your opponent is next to you - at least his front wheels is 'neck and neck' to your rear wheels before a turn.
Only once we can change the driving line defending our position. Before the next bend, we can back towards the outside line, but you have to leave your opponent space for braking.
Back on track from grass/gravel only when you are 100% sure that no one ever comes up - the best way is to set your car parallel to the track and then safely enter the asphalt.
If you spin off and stop in the middle of the track, push the brakes and do not let your car to roll - NEVER move until the circuit is completely empty. A car which stand still is easy to get around, even in the middle of the track. The player who moves or rolls is an unpredictable aim.
Remember that the fuel is blocked after Q1. Parc Ferme is for everyone. You can only change the balance of the brakes, tires and pitstop strategy . Rain does not cancel parc ferme. You cannot adjust rear wings in pitstop.
Another important thing is that in this race, we need to use both tire compounds SOFT and HARD. The penalty for not using the two compounds is DQ (unless it rains).
Remember the track limits - up to 10 track cuttings - not penalized, 11 oversteps mean 22 seconds penalty , 18 oversteps mean 36 seconds penalty , 19 track cuttings is equal DQ.
There are some changes in track limits, please keep it in mind:
- In the first turn (exept exit) and in the last turn there are no track limits - you may go as the track allows you.
- Exiting from one but last turn (turn 16) you may go wide, and use whole kerb
- You may not touch double line between pitlane and track - violation of this rule will be treated as violating track limits. Drivers exiting pits have to follow along designated alley