Administracja Ligi IRG DTM 2020 - OGŁOSZENIA

02/04/2020 - 22:10
IRG Administration
EMPEROR
Administrator
Posts: 691
Registration: 09/03/2013 - 17:27
tu wieści
24/04/2020 - 10:17
IRG Administration
EMPEROR
Administrator
Posts: 691
Registration: 09/03/2013 - 17:27
Z uwagi na spore zainteresowanie prosimy kierowców o zaznaczenie w panelu kierowcy GT pod awatarem "Wystartuje"
Da to nam przejrzysty obraz tego ilu kierowców możemy spodziewać się na starcie w Zolder. Czy musimy już myśleć o drugim serwerze na niedzielę.
Zespoły DTM prosimy o jak najszybsze pomalowanie swoich aut. Ten pierwszy wyścig przymkniemy oko ale przy drugim kierowcy w zespołach będą mieli wymóg posiadania tych malowań, brak malowań może spowodować że zostaną zabrane punkty.
Regulamin pkt 3.8. Zespoły muszą używać własnych malowań.
10/05/2020 - 17:25
IRG Administration
EMPEROR
Administrator
Posts: 691
Registration: 09/03/2013 - 17:27
Jeszcze raz ...

Nasze serwery mają podłączoną wtyczkę pogodową.
Wtyczka korzysta z serwisu openweathermap.org.


Our server are connected with weather plugin.
The weather plugin uses openweathermap.org data.
18/05/2020 - 23:06
IRG Administration
EMPEROR
Administrator
Posts: 691
Registration: 09/03/2013 - 17:27
Hasło na serwer IRG DTM w "panelu kierowcy" pod daną serią.
Password for IRG DTM server in "driver panel" in the series.

Lauzitzring replays here:
- R1 link
- R2 link
Edited by: IRG Administration - Mon, 18/05/2020 - 23:08
19/05/2020 - 23:55
IRG Administration
EMPEROR
Administrator
Posts: 691
Registration: 09/03/2013 - 17:27
WAŻNE:

1. Od dnia dzisiejszego tory będą się pobierały automatycznie przy wejściu na serwer.
2. Również w przypadku update toru - automatycznie zostanie pobrany i zainstalowany tor.
3. Nie ma więc od dzisiaj potrzeby informowania o ewentualnych przyszłych update'ach torów.
4. Skiny będą pobierane tradycyjnie przez IRG tool, a informacje o update'ach skinów dalej będą się pojawiać.
5. Na serwery są też założone hasła, które widać w panelu kierowcy pod odpowiednią serią.
6. Replaye z wyścigów będą się ukazywać w przypiętym temacie pod podanym linkami:


Formuła: link
DTM: link

________________________________________________________________________

IMPORTANT:

1. From today the tracks will be downloaded automatically when entering the server.
2. Also in the case of track update - the track will be automatically downloaded and installed.
3. There is no need to inform about any future track updates from today.
4. Skins will be downloaded traditionally via the IRG tool, and skin update information will continue to appear.
5. Passwords are also set on the servers, it can be seen in the driver panel under the appropriate series.
6. Replays from the races will appear under the following links:


Formula: link
DTM: link
Edited by: modlicha - Wed, 20/05/2020 - 01:57
30/05/2020 - 23:56
IRG Administration
EMPEROR
Administrator
Posts: 691
Registration: 09/03/2013 - 17:27
WAŻNE!
Został wykryty błąd w jednym miejscu na torze, w którym system nie wykrywa wyjazdów poza tor (wyjście z zakrętu 11 w końcówce sektora nr 2 ) . Niestety błędu nie da się poprawić. To miejsce na torze będzie weryfikowane po wyścigu z pomocą telemetrii.
Niniejszym wysłanie telemetria z wyścigu na torze Hungaroring jest obowiązkowe.

Za każde 4 zyskowne wyjazdy w tym miejscu zastosujemy czasowy odpowiednik kary Drive & Through ~ kara czasowa 20 s do wyników wyścigu. (podobnie jak to nalicza rf2)___________________________________________________________________________________
IMPORTANT!
An error was detected in one place on the track where the system does not detect cut-track (It's the exit from turn 11 at the end of sector No. 2) Unfortunately, the error cannot be corrected. This place on the track will be verified after the race using telemetry.
Sending telemetry after the Hungaroring race is therefore mandatory.

For every 4 gainful cut tracks we will impose a time equivalent of a Drive & Through penalty - 20 s time penalty to the results of the race. (similar to how it is calculated by rf2)
Edited by: modlicha - Sun, 31/05/2020 - 00:25
02/06/2020 - 09:44
brato
Tomasz Grobelny
Moderator
Posts: 619
Registration: 22/04/2013 - 12:59
Jak było zapowiadane potrzebujemy telemetrii z obu sesji Q oraz wyścigów R1 i R2, nie z Warm czy practice tylko sesje Q i R
Kilku kierowców nie przysłało co potrzeba, zweryfikować co otrzymaliśmy łatwo. Po zalogowaniu się w panelu kierowcy w prawym górnym rogu najeżdżając na swój nick lub imię i nazwisko zobaczycie zakładkę "telemetria" klik i widzicie co i kiedy otrzymaliśmy.
Prosimy o weryfikację i uzupełnienie brakujących elementów.


______________________________________________


As announced, we need telemetry from both Q sessions and R1 and R2 races, not from Warm or Practice.
Several drivers did not send what was needed, so please verify that. It is very easy. After logging in to the driver panel in the upper right corner, hovering your mouse over your nickname or name and surname you will see the "telemetry" tab, click and see what and when we received.
Please verify and complete the missing items.
Edited by: modlicha - Tue, 02/06/2020 - 17:06